Asset Publisher

Quyết định phân công nhiệm vụ giáo viên năm học: 2017-2018

Quyết định phân công nhiệm vụ giáo viên năm học: 2017-2018


 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XàĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Số : 124  /QĐ-TrMN

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Kim Sơn, ngày 4 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công giáo viên- nhân viên năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

         Thực hiện kế hoạch số: 123/ KH-TrMN của trường mầm non Kim Sơn.

        Căn cứ vào tình hình thực tế , xét đề nghị của tổ chuyên môn. Tr­ường Mầm non Kim Sơn phân công giáo viên – nhân viên tại các điểm trường như sau:

QUYẾT ĐỊNH

           Điều 1. Nay phân công giáo viên trực tiếp và phụ trách các nhóm lớp gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Trách nhiệm của giáo viên có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động  chăm sóc và giáo dục trẻ trong chương trình giáo dục mầm non theo nhóm, lớp được phân công phù hợp với từng độ tuổi của trẻ để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng trong thời gian trẻ ở trường, lớp Tuyệt đối không dạy trẻ trước chương trình.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách điều 1, căn cứ Quyết định thi hành.                                                               

Nơi nhận:

- Phòng Giáo Dục Đông triều(B/c);

- Như điều 1(T/h);

-  L­ưu CM,VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

           

DANH SÁCH GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số 124 /QĐ-TrMN về việc phân công giáo viên- nhân viên năm học 2017-2018)

TT

Họ và tên

Điểm trường

Nhóm lớp

Trình độ CM

Ghi chú

1

Đỗ Thị Nhấn

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm

2T A

ĐH

 

2

Lê Thị Biển

TC

 

3

Nguyễn Thị Tươi

2T B

ĐH

TTCM

4

Đặng Thị Huyến

 

5

Nguyễn Thị Nhuấn

3T C1

 

6

Nguyễn T. Thu Hường

ĐH

 Đang học ĐH

7

Nguyễn Thị Hương

3T C2

ĐH

 

8

Nguyễn Thị Hùy

 

 

9

Lê Thị Biển

 

 

10

Nguyễn Thị Anh Vân

4T B1

ĐH

CTCĐ

11

Lê Thị Trải

ĐH

BTCĐ

13

Nguyễn Thị Phương

 

 

14

Cao Thị Ngọc

4T B2

Phó BTCĐ Đang học ĐH

15

Ngô Thị Gái

 

16

Vũ Thúy Vân

4T B3

ĐH

 

17

Nguyễn Thị Huệ

ĐH

 

18

Trần Thị Hằng

5T A1

ĐH

TTCM

19

Nguyễn Thị Hiền

ĐH

 

20

Trần Thanh Huyền

5T A2

ĐH

 

21

Phạm Thị Nga

ĐH

BCHCĐ-CTCHPN

22

Vương Thị My

 

 

23

Nguyễn Thị Xuyến

5T A3

ĐH

 

24

Bùi Thị Huệ

Đang học ĐH

25

Dương T. Thu Hương

 

 

 

 

Nhuệ Hô

5T A4

ĐH

UVBCHCĐ

26

 Hoàng T.Thanh Tâm

ĐH

 

27

Lê Thị Dung

5T A5

ĐH

 

28

Nguyễn Thị Hồng

ĐH

 

29

Ng T.Phương Anh

4T B4

ĐH

BCHCĐ

30

Lê Thị Hiền

Đang học ĐH

31

Lê Thị Thơm

3T C4

TC

Đang học ĐH

32

Trần Thị Hồng

 

33

Phạm Thị Thanh

2T C

ĐH

 

34

Nguyễn Thị Bích

TC

Đang học ĐH

35

Lưu Thị Hiền

Nhân viên CD

TT

TC

 

36

Trịnh Thị Huyền

TT

TC

 

37

Lê Thị Hồng

NH

TC