Asset Publisher

MN Kim Sơn triển khai tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

MN Kim Sơn triển khai tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện công văn số 582/UBND ngày 06/10/2016 về việc tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã Đông Triều và kế hoạch tháng 11 của trường, ngày 22 tháng 11 năm 2016 trường MN Kim Sơn triển khai tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Qua đó nhà trường đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính. Quá trình triển khai, trực tiếp đồng chí Lê Thị Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường đã làm Trưởng ban chỉ đạo để chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai ứng dụng CNTT, đồng thời đưa chỉ tiêu ứng dụng CNTT vào chỉ tiêu Thi đua - Khen thưởng và xác định ứng dụng là nội dung thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

Nhà trường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục để tin học hóa các thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp các dịch vụ công tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian trong công việc.

Dịch vụ công trực tuyến này cũng là cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân và xác định ứng dụng CNTT là vấn đề quan trọng, là đòn bẩy phục vụ cải cách hành chính cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Thanh Huyền