Asset Publisher

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I NĂM 2017


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
QUÝ I NĂM 2017
      Đvt đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
A CỘNG    3.421.000.000    
I Quyết toán chi NSNN Quý I năm 2017        633.895.565       633.895.565
1 Chi Thanh Toán cá nhân        590.065.756       590.065.756
  Mục 6001 - Tiền lương        219.469.800       219.469.800
  Mục 6003 - Lương hợp đồng dài hạn                        -                          -  
  Mục 6050 - Tiền công trả chi lao động thường xuyên theo hợp đồng        165.416.955       165.416.955
  Mục 6100 - Phụ cấp lương        118.334.332       118.334.332
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng                        -                          -  
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể      
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN          86.844.669         86.844.669
  Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân      
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn          32.756.309         32.756.309
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng          22.005.106         22.005.106
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng                        -                          -  
  Mục 6600- Thông tin liên lạc            2.450.403           2.450.403
  Mục 6650 - Hội nghị      
  Mục 6700 - Công tác phí            1.300.000           1.300.000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động            3.000.800           3.000.800
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn            4.000.000           4.000.000
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM      
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ      
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ      
  Mục 9003      
4 Chi khác          11.073.500         11.073.500
  Mục 7750          11.073.500         11.073.500
         
     Ngày 05  tháng 04 năm 2017
                     NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
         
  (Đã ký) (Đã ký)    
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang