Asset Publisher

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
      Đvt đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
A CỘNG    3.421.000.000    
I Quyết toán chi NSNN 6 tháng đầu năm 2017     1.520.325.230    1.520.325.230
1 Chi Thanh Toán cá nhân     1.151.128.875    1.151.128.875
  Mục 6001 - Tiền lương        432.060.543       432.060.543
  Mục 6003 - Lương hợp đồng dài hạn                        -                          -  
  Mục 6050 - Tiền công trả chi lao động thường xuyên theo hợp đồng        328.304.674       328.304.674
  Mục 6100 - Phụ cấp lương        230.276.756       230.276.756
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng          13.068.000         13.068.000
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể      
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN        147.418.902       147.418.902
  Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                        -                          -  
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn        358.122.855       358.122.855
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng          29.599.218         29.599.218
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng                        -                          -  
  Mục 6600- Thông tin liên lạc            4.950.068           4.950.068
  Mục 6650 - Hội nghị      
  Mục 6700 - Công tác phí            6.750.000           6.750.000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động            9.002.400           9.002.400
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn        288.619.169       288.619.169
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM          19.202.000         19.202.000
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ      
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ      
  Mục 9003      
4 Chi khác          11.073.500         11.073.500
  Mục 7750          11.073.500         11.073.500
         
     Ngày 05  tháng 07 năm 2017
                     NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
         
  (Đã ký) (Đã ký)    
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang