To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 25/05/2018 

Tổng số học sinh : 436, Tổng số tiền ăn 5.668.000 đ Đã chi: 5.668.000 đ Số tiên dư: 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Monday, 28 / 05 / 18
28/05

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sang- Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại trường

28/05

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sang- Hiệu truưởng: Họp Ban chi ủy, ban giám hiệu.

Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.