You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 15/12/2017 

Tổng số xuất ăn ;340, tổng số tiền ăn: 4420.000 Tổng số tiền đã chi; 4420000 đ Số tiền còn lại : 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 16 / 12 / 17
Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.