Công khai chất lượng Giáo dục năm học 2014-2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Kim Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

           Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014-2015

                                                                                                                 Đơn vị tính: trẻ em

Tt

Nội dung

Ts trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 426

 0

 0

64

98

113

151

1

Số trẻ em nhóm ghép

 0

0

 0

 0

0

0

 0

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

426

0

0

64

98

113

151

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

2

0

0

 1

1

 0

 0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 426

 0

0

64

98

113

151

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 426

 0

0

64 98

113

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe

bằng biểu đồ tăng trưởng

 426

 0

0

64

98

113

151

V

Kết quả phát triển sức khỏe

 của trẻ em

 426

 0

0 64 98 113 151

1

Kênh bình thường

 369

 0

0 56 84 104 136

2

Kênh dưới -2

 0

 0

0

0

 0

 0

 0

3

Kênh dưới -3

 0

 0

0

0

0

 0

0

4

Kênh trên +2

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

5

Kênh trên +3

 0

 0

0

0

0

 0

0

6

Phân loại khác

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

42

 0

0

7 14 9 12

8

Số trẻ em béo phì

4

 0

 0

0 0 1 3

VI

Số trẻ em học các chương trình

 chăm sóc giáo dục

 426

 0

 0

64

98

 113

151

1

Đối với nhà trẻ

 64

 0

0

64

0

 0

0

a

Chương trình chăm sóc giáo dục

 trẻ 3-36 tháng

 0

 0

 0

0

 0

0

0

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 0

 0

0

0

 0

0

0

2

Đối với mẫu giáo

 362

 0

0

 0

98

113

151

a

Chương trình chăm sóc

giáo dục mẫu giáo

 0

 0

 0

0

0

0

0

b

Chương trình 26 tuần

 0

 0

 0

0

0

 0

0

c

Chương trình 36 buổi

 0

 0

0

 0

0

 0

0

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 362

 0

 0

 0

98

113

 

151

 

                                                    Kim Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2014

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Thị Ngọc Sang

 Các thông tin khác: