Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Kim Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

           Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018

                                                                                                                 Đơn vị tính: trẻ em

Tt

Nội dung

Ts trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

425

 0

 0

65

77

128

155

1

Số trẻ em nhóm ghép

 0

0

 0

 0

0

0

 0

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

425

 0

 0

65

77

128

155

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

6

0

0

 1

0

 3

 2

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

425

 0

 0

65

77

128

155

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 425

 0

 0

65

77

128

155

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe

bằng biểu đồ tăng trưởng

425

 0

 0

65

77

128

155

V

Kết quả phát triển sức khỏe

 của trẻ em

425

 0

 0

65

77

128

155

1

Kênh bình thường

 0

 0

0

0

0

0

0

2

Kênh dưới -2

 0

 0

0

0

 0

 0

 0

3

Kênh dưới -3

 0

 0

0

0

0

 0

0

4

Kênh trên +2

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

5

Kênh trên +3

 0

 0

0

0

0

 0

0

6

Phân loại khác

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

43

 0

0

4

12

15

12

8

Số trẻ em béo phì

4

 0

 0

0

0

1

3

VI

Số trẻ em học các chương trình

 chăm sóc giáo dục

425

 0

 0

65

77

128

155

1

Đối với nhà trẻ

 65

 0

0

65

0

 0

0

a

Chương trình chăm sóc giáo dục

 trẻ 3-36 tháng

 0

 0

 0

0

 0

0

0

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 65

 0

0

65

0

 0

0

2

Đối với mẫu giáo

 360

 0

 0

0

77

128

155

a

Chương trình chăm sóc

giáo dục mẫu giáo

 0

 0

 0

0

0

0

0

b

Chương trình 26 tuần

 0

 0

 0

0

0

 0

0

c

Chương trình 36 buổi

 0

 0

0

 0

0

 0

0

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 360

 0

 0

0

77

128

155

                                                    Kim Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2017

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Đã ký)

                                                                  Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu