Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2014-2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

Số:  65 /KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 2 tháng 10  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

 NĂM HỌC 2014-2015

 

    Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 -  2015 của các cấp, Trường Mầm Non Kim Sơn xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2014 - 2015 như sau.

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ giáo viên trong nhà trường đối với việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt trong cán bộ giáo viên để giữ vững ổn định các mặt; củng cố lòng tin của phụ huynh; xây dựng nhà trường vững mạnh; đội ngũ cán bộ, giáo viên phải kỷ cương, liêm chính.

 

 2. Yêu cầu

Nắm vững mục tiêu, quan điểm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, biện pháp đề ra trong các văn bản pháp quy, Chương trình, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường; và toàn thể công chức, viên chức, trước hết là đội ngũ cốt cán trong nhà trường với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm.

 

II. Nội dung , giải pháp

             1. Phòng, chống tham nhũng:

-Thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch việc thu chi, quản lý tài chính,

quản lý công sản theo quy định. Sử dụng, chi xuất kinh phí đúng nguyên tắc tài chính. Tăng cường đổi mới quản lý tài chính, bố trí cán bộ, nhân viên phụ trách có đạo đức, năng lực và đáp ứng về trình độ chuyên môn.

- Không lập quỹ ngoài, thu, giữ nguồn kinh phí không thuộc phạm vi phụ trách, tùy tiện đặt ra những mục thu khác trái với quy định so với hướng dẫn hiện hành tại đơn vị trường học .

- Không lợi dụng đặc thù công việc để nhũng nhiễu vụ lợi, cụ thể như:

+Công khai, minh bạch trong tuyển dụng cán bộ, giáo viên theo yêu cầu, đảm bảo tính công bằng, hợp lý theo các hướng dẫn về tuyển dụng, xét tuyển, thi tuyển của trên.

+Đề bạt, quy hoạch, phân công CB-GV-CNV phải phù hợp với nhu cầu thực tế, đúng năng lực chuyên môn và nguyên tắc công khai dân chủ.

+Đánh giá, xét thi đua khen thưởng CB-GV-NV phải đúng thực chất, công khai trước tập thể, tuyệt đối không o ép, thỏa hiệp, đánh giá không trung thực.

             2-Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Sử dụng, phân công giáo viên theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo giờ chuẩn theo quy định, hạn chế tối đa việc bố trí dư giờ để hưởng thêm giờ buổi khi không cần thiết. Phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo để giảm thiểu kinh phí giấy đi đường.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý, công khai các loại quỹ hàng tháng, thông qua tập thể đơn vị cùng thống nhất thực hiện và báo cáo về cấp trên theo dõi.

- Sử dụng đúng yêu cầu và có hiệu quả các trang thiết bị và tài sản hiện có, có kế hoạch sử dụng,  phân công người quản lý cụ thể, có biện pháp bảo quản và tu sửa tốt, tránh hư hỏng do tác động của người. Hàng năm tiến hành kiểm kê và thanh lý tài sản hết niên hạn sử dụng phải đúng nguyên tắc tài chính, thông qua tập thể và có thành lập Hội đồng kiểm kê, thanh lý theo quy định.

- Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm thất thoát tài sản, sử dụng tài sản vào mục đích riêng tư. Thực hiện nghiêm chế độ bồi thường thiệt hại và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chánh theo luật định với các trường hợp trên.

- Xây dựng quy chế làm việc hợp lý, hiệu quả theo hướng cải cách hành chính. Làm việc 40 giờ/tuần. Sử dụng triệt để thời gian biểu trong công tác, không làm việc riêng trong cơ quan. Ban Giám hiệu nhà trường, sắp xếp lịch công tác phù hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ nhà trường, công khai thời gian làm việc ở trường của BGH và nhân viên tổ Văn phòng.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Tổ chức học tập, quán triệt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản có liên quan cho toàn thể CBGVCNV trong đơn vị.

- Gắn kết với các cuộc vận động như : "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ,  cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động " Mỗi thầy , cô giáo là tấm gương sáng về tấm gương tự học và sáng tạo", việc thực hiện "Tiếp tục đổi mới quản lý , nâng cao chất lượng giáo dục ".

- Phối hợp tốt với Công đoàn thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở trường học theo Quyết đinh 04 của Bộ Giáo dục và đào tạo .

- Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. Triển khai kế hoạch trong Hội đồng nhà trường (thông qua tập thể, lấy ý kiến đóng góp) để thực hiện, có sơ tổng kết cuối HKI và cuối năm học. 

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT( B/c)                                                                     ( Đã ký)

- Chi bộ Đảng

- Công đoàn, thanh tra, kế toán;

- Niêm yết công khai;

- Lưu VP, trangWebes                                                                 Nguyễn Thị Mến

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu