Danh sách CB, GV, NV MN Kim Sơn năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XàĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CBGV, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN KIM SƠN

 NĂM HỌC 2017  2018

 

Stt

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Trình độ

 

SĐT cơ quan

1

Nguyễn Thị Ngọc Sang

12/11/1980

Hiệu trưởng

ĐH

02036.282.468

2

Nguyễn Thị Tân

28/07/1974

P.Hiệu trưởng

ĐH

0974.917.674

3

Lê Thị Hà

07/11/1979

P.Hiệu trưởng

ĐH

02036.500.583

4

Nguyễn T Anh Vân

09/11/1977

Giáo viên

ĐH

 

5

Trần Thị Hằng

27/12/1978

Giáo viên

ĐH

 

6

Hoàng T Thanh Tâm

10/12/1979

Giáo viên

ĐH

 

7

Đặng Thị Huyến

20/07/1964

Giáo viên

 

8

Nguyễn Thị Tươi

11/05/1988

Giáo viên

ĐH

 

9

Trần Thanh Huyền

04/10/1981

Giáo viên

ĐH

 

10

Nguyễn Thị Nhuấn

29/01/1965

Giáo viên

 

11

Lê Thị Dung

08/02/1977

Giáo viên

ĐH

 

12

Trần Thị Hồng

20/02/1963

Giáo viên

 

13

Nguyễn Thị Xuyến

31/08/1982

Giáo viên

ĐH

 

14

Nguyễn T Phương Anh

16/09/1992

Giáo viên

ĐH

 

15

Phạm T Thu Nga

16/09/1979

Giáo viên

ĐH

 

16

Nguyễn Thị Hồng

12/10/1979

Giáo viên

ĐH

 

17

Dương T Thu Hương

04/11/1979

Giáo viên

ĐH

 

18

Vũ Thuý Vân

25/08/1980

Giáo viên

ĐH

 

19

Nguyễn T Thu Hường

20/08/1985

Giáo viên

TC

 

20

Nguyễn Thị Hương

02/08/1987

Giáo viên

TC

 

21

Nguyễn Thị Hiền

26/03/1990

Giáo viên

ĐH

 

22

Phạm Thị Thanh

23/05/1989

Giáo viên

ĐH

 

23

Lê Thị Hiền

09/08/1989

Giáo viên

 

24

Bùi Thị Huệ

04/05/1989

Giáo viên

 

25

Lê Thị Trải

08/09/1990

Giáo viên

ĐH

 

26

Lê Thị Thơm

27/08/1991

Giáo viên

TC

 

27

Nguyễn Thị Huệ

06/07/1984

Giáo viên

TC

 

28

Đỗ Thị Nhấn

27/05/1992

Giáo viên

TC

 

29

Cao Thị Ngọc

05/06/1987

Giáo viên

 

30

Lê Thị Biển

26/08/1985

Giáo viên

TC

 

31

Vũ Thị Hồng Thu

01/11/1992

Giáo viên

HĐ 3/2017

32

Nguyễn Thị Bích

15/04/1989

Giáo viên

TC

HĐ 1/2017

33

Nguyễn Thị Hương

23/11/1993

Giáo viên

HĐ 3/2017

34

Nguyễn Thị Phương

 

Giáo viên

 

 

35

Nguyễn Thị Hùy

 

Giáo viên

 

 

36

Vương Thị My

 

Giáo viên

 

 

37

Nguyễn Thị Tuyết

20/05/1968

Nhân viên HC

ĐH

 

38

Lê Thị Thúy Ân

12/02/1985

Nhân viên YT

TC

 

39

Trịnh Thị Huyền

01/04/1980

Nhân viên CD

TC

 

40

Lưu  Thị Hiền

18/03/1983

Nhân viên CD

TC

 

41

Lê Thị Hồng

 

Nhân viên CD

 

 

42

Trần Văn Tươi

 

Bảo vệ

 

 

43

Nguyễn Văn Quỳnh

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

                                                                            Nguyễn Thị Ngọc Sang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu