DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN KIM SƠN NĂM HỌC 2015 – 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Kim Sơn,ngày 01 tháng 09 năm 2015

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN KIM SƠN

 NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 Stt

Họ và tên

Ngày,tháng

năm sinh

Năm vào ngành

Ngày vào Đảng

Chức vụ

Trình độ

SĐT

1

Nguyễn Thị Ngọc Sang

12/11/1980

 1999

19/10/2003

HT

ĐH

0969.269.558

2

Nguyễn Thị Tân

28/07/1974

1993

08/11/2008

HP

ĐH

0974.917.674

3

Lê Thị Hà

07/11/1979

2000

03/06/2006

HP

ĐH

0902244388

4

Phạm Thị Hương

22/08/1983

2009

 

KT

ĐH

01689066385

5

Trịnh Thị Huyền

01/04/1980

2011

 

HC

TC

01668.813.812

6

Nguyễn Thị Hoà

19/04/1983

2009

 

YT

TC

01699.139.669

7

Nguyễn T Anh Vân

09/11/1977

1998

27/10/2008

GV

ĐH

0988.423.877

8

Phạm Thị Thắm

25/06/1979

2000

03/07/2010

GV

ĐH

01645.054.478

9

Vũ Thị Nhâm

04/12/1971

1998

03/07/2009

GV

ĐH

0986.807.207

10

Ngô Thị Gái

11/12/1962

1984

03/02/2001

GV

01692.322.590

11

Nguyễn Thị Thuỳ

02/05/1979

2001

 

GV

ĐH

01233.856.622

12

Trần Thị Hằng

27/12/1978

1998

03/06/2001

GV

ĐH

01252.011.823

13

Hoàng T Thanh Tâm

10/12/1979

2010

 

GV

ĐH

01266.424.333

14

Đặng Thị Huyến

20/07/1964

1984

 

GV

01673.828.519

15

Nguyễn Thị Tươi

11/05/1988

2009

 

GV

ĐH

01283.136.388

16

Trần Thanh Huyền

04/10/1981

2002

 

GV

ĐH

0983.742.421

17

Nguyễn Thị Nhuấn

29/01/1965

1983

 

GV

01668.804.373

18

Lê Thị Dung

08/02/1977

2002

 

GV

ĐH

01692.916.383

19

Phạm Thị Lý

01/11/1985

2007

 

GV

ĐH

0995.198.223

20

Trần Thị Hồng

20/02/1963

1983

 

GV

033.6563.762

21

Nguyễn Thị Xuyến

31/08/1982

2009

 

GV

ĐH

0919.750.363

22

Nguyễn T Phương Anh

16/09/1992

2012

 

GV

ĐH

0988.443.896

23

Phạm T Thu Nga

16/09/1979

2002

08/06/2008

GV

ĐH

01638.535.589

24

Nguyễn Thị Hồng

12/10/1979

1997

 

GV

ĐH

0975.366.478

25

Dương T Thu Hương

04/11/1979

2002

03/02/2001

GV

ĐH

0972.552.388

26

Vũ Thuý Vân

25/08/1980

2003

03/07/2010

GV

ĐH

01653.302.998

27

Nguyễn Thị Thu Hường

20/08/1985

2014

 

GV

TC

01664.926.958

28

Nguyễn Thị Hương

02/08/1987

2010

 

GV

TC

0982.281.183

29

Nguyễn Thị Hiền

26/03/1990

2011

 

GV

ĐH

01657.381.826 

30

Phạm Thị Thanh

23/05/1989

2011

 

GV

TC

0933.686.129

31

Lê Thị Hiền

09/08/1989

2011

 

GV

01656.274.430

32

Bùi Thị Huệ

04/05/1989

2011

 

GV

01677.892.634

33

Lê Thị Trải

08/09/1990

2011

 

GV

ĐH

01667.246.881

34

Lưu  Thị Hiền

18/03/1983

 2012

 

GV

TC

01688.436.966

35

Lê Thị Thơm

27/08/1991

2012

 

GV

TC

01648.502.114

36

Nguyễn Thị Huệ

06/07/1984

2012

 

GV

TC

01679.546.150

37

Đỗ Thị Nhấn

27/05/1992

2012

 

GV

TC

01648.727.187

38

Cao Thị Ngọc

05/06/1987 

2012

 

GV

0972.861.335

39

Hoàng Thị Hà

21/12/1995

2015

 

GV

TC

01647.645.105

40

Lê Thị Biển

26/08/1985

2015

 

GV

TC

0936.914.842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

                                              

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: