Niêm yết công khai các khuản thu năm học 2017-2018


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
   

BIÊN BẢN

Về việc công khai các khoản thu năm học 2017-2018

                               

                Hôm nay, hồi 8h30 ngày 6 tháng 11 năm 2017

                Tại: Trường Mầm non Kim Sơn

              Trường đã tiến hành tổ chức công khai niêm yết kết quả họp phụ huynh và các khoản thu năm học 2017-2018 bằng 3 hình thức công khai trước cuộc họp toàn thể và Niêm yết tại trường và trang TTĐT nhà trường:

                I- Thành phần lập biên bản, gồm:

                1. Nguyễn Thị Ngọc Sang- BTCB- Hiệu trưởng

               2. Nguyễn Thị Lan Anh- Đại diện Hội cha mẹ học sinh

               3. Nguyễn Thị Anh Vân- Đại diện công đoàn nhà trường

               4. Nguyễn Thị Tân- Phó HT

                5. Nguyễn Thị Tươi- Đại diện tổ chuyên môn

                6. Trần Thị Hằng- Ban thanh tra nhân dân

                II- Nội dung:

- Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Biên bản họp phụ huynh đầu năm học, năm học 2017-2018 trường mầm non Kim Sơn thực hiện niêm yết công khai các khoản thu đã được thảo luận, thống nhất tại cuộc họp ngày 4/11/2017:

STT

Nội dung thu

Mức thu

Ghi chú

1

Học phí

125.000đ/tháng

Theo quy định

2

Chăm sóc bán trú

Ăn 13.000đ/ngày

Vệ sinh: 10.000đ/trẻ/tháng

Thỏa thuận

3

Chăm sóc trẻ thứ 7

20.000đ/trẻ/ngày

Thỏa thuận

4

Đồ dùng chăm sóc bán trú

40.000đ/ trẻ/năm

Thỏa thuận

5

Đón sớm trả muộn

78.000đ/trẻ/tháng

Thỏa thuận

Tổng

     

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2017, sẽ kết thúc việc niêm yết vào ngày 21 tháng 11 năm 2017 (15 ngày liên tục).

                 Sau thời gian công khai nếu không có ý kiến phản hồi gì khác nhà trường thực hiện tháo dỡ niêm yết công khai thông báo để cán bộ, giáo viên, người học, cha mẹ người học và nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện và triển khai thực hiện thu, chi theo kế hoạch.

                Biên bản lập xong hồi 9h cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Đã ký)

Trần Thị Hằng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

ĐẠI DIỆN TỔ CHUYÊN MÔN VÀ GV

(Đã ký)

Nguyễn Thị Tươi

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lan Anh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

DỰ NIÊM YẾT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Anh Vân

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu