CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ III NĂM 2017


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
QUÝ III NĂM 2017
      Đvt đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
A CỘNG    3.421.000.000    
I Quyết toán chi NSNN Quý III năm 2017     2.332.255.916    2.332.255.916
1 Chi Thanh Toán cá nhân     1.851.622.574    1.851.622.574
  Mục 6001 - Tiền lương        682.147.000       682.147.000
  Mục 6050 - Tiền công trả chi lao động thường xuyên theo hợp đồng        533.099.440       533.099.440
  Mục 6100 - Phụ cấp lương        351.976.056       351.976.056
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng          13.068.000         13.068.000
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể      
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN        271.332.078       271.332.078
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn        469.559.842       469.559.842
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng          32.163.130         32.163.130
  Mục 6600- Thông tin liên lạc            6.426.871           6.426.871
  Mục 6700 - Công tác phí            7.850.000           7.850.000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động          12.226.400         12.226.400
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn        380.491.441       380.491.441
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM          30.402.000         30.402.000
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ      
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ      
  Mục 9003      
4 Chi khác          11.073.500         11.073.500
  Mục 7750          11.073.500         11.073.500
         
     Ngày 05  tháng 10 năm 2017
                     NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
         
  (Đã ký) (Đã ký)    
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang
         

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu