CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I NĂM 2017


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
QUÝ I NĂM 2017
      Đvt đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
A CỘNG    3.421.000.000    
I Quyết toán chi NSNN Quý I năm 2017        633.895.565       633.895.565
1 Chi Thanh Toán cá nhân        590.065.756       590.065.756
  Mục 6001 - Tiền lương        219.469.800       219.469.800
  Mục 6003 - Lương hợp đồng dài hạn                        -                          -  
  Mục 6050 - Tiền công trả chi lao động thường xuyên theo hợp đồng        165.416.955       165.416.955
  Mục 6100 - Phụ cấp lương        118.334.332       118.334.332
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng                        -                          -  
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể      
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN          86.844.669         86.844.669
  Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân      
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn          32.756.309         32.756.309
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng          22.005.106         22.005.106
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng                        -                          -  
  Mục 6600- Thông tin liên lạc            2.450.403           2.450.403
  Mục 6650 - Hội nghị      
  Mục 6700 - Công tác phí            1.300.000           1.300.000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động            3.000.800           3.000.800
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn            4.000.000           4.000.000
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM      
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ      
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ      
  Mục 9003      
4 Chi khác          11.073.500         11.073.500
  Mục 7750          11.073.500         11.073.500
         
     Ngày 05  tháng 04 năm 2017
                     NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
         
  (Đã ký) (Đã ký)    
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu