CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
      Đvt đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
A CỘNG    3.421.000.000    
I Quyết toán chi NSNN 6 tháng đầu năm 2017     1.520.325.230    1.520.325.230
1 Chi Thanh Toán cá nhân     1.151.128.875    1.151.128.875
  Mục 6001 - Tiền lương        432.060.543       432.060.543
  Mục 6003 - Lương hợp đồng dài hạn                        -                          -  
  Mục 6050 - Tiền công trả chi lao động thường xuyên theo hợp đồng        328.304.674       328.304.674
  Mục 6100 - Phụ cấp lương        230.276.756       230.276.756
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng          13.068.000         13.068.000
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể      
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN        147.418.902       147.418.902
  Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                        -                          -  
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn        358.122.855       358.122.855
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng          29.599.218         29.599.218
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng                        -                          -  
  Mục 6600- Thông tin liên lạc            4.950.068           4.950.068
  Mục 6650 - Hội nghị      
  Mục 6700 - Công tác phí            6.750.000           6.750.000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động            9.002.400           9.002.400
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn        288.619.169       288.619.169
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM          19.202.000         19.202.000
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ      
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ      
  Mục 9003      
4 Chi khác          11.073.500         11.073.500
  Mục 7750          11.073.500         11.073.500
         
     Ngày 05  tháng 07 năm 2017
                     NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
         
  (Đã ký) (Đã ký)    
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu