Kế hoạch công tác tiếp dân giải quyết Khiếu nại – Tố cáo Năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 

 

Số:158/KH- MNKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

  Kim Sơn, ngày 01  tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Công tác tiếp dân giải quyết Khiếu nại – Tố cáo

Năm học 2017-2018

 Căn cứ Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 " Nghị định quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật tiếp công dân ";

          Thực hiện kế hoạch số 3232/KH-SGD&ĐT ngày 15/12/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc "Triển khai thực hiện kế hoạch 625/KH-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

          Trường mầm non Kim Sơn xây dựng kế hoạch công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm học 2017– 2018 cụ thể như sau:

          I. Mục đích yêu cầu

          Hướng dẫn công dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

          Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý về những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý điều hành của trường Mầm non Kim Sơn.

          Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Sơn để xem xét, giải quyết hoặc trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

          II. Nội dung.

          1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước đối công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          Tổ chức quán triệt trong toàn cơ quan về chỉ thị 35/CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về "tăng  cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo". Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo". Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014 ngày 26/6/2014 "Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân"

          2. Xây dựng quy định về tiếp công dân và giải quyết Khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật  và phù hợp với đặc điểm, tình hình của nghành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều

          Tổ chức thực hiện quy định về tiếp công dân và giải quyết Khiếu nại, tố cáo theo: Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011 ngày 11/11/2011, Luật Tiếp công dân 2013 ngày 25/11/2013,  Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014" Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân"

          Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng thẩm quyền, đúng thời gian và quy định của pháp luật bao gồm việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

          Thực hiện thủ tục tiếp nhận thông tin đơn giản, thuận tiện.

          Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật tố cáo.

          Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          3. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          Hiệu trưởng (Ban giám hiệu) lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhà trường, trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào các buổi chiều thứ 5 hàng tuần trong mỗi tháng tại văn phòng hội đồng nhà trường, ngoài ra thực hiện tiếp công dân đột xuất nếu có.

          Ban thanh tra nhân dân: theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp báo cáo định kỳ.

          Các bộ phận: Văn phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tùy chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu, giải quyết kịp thời những nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, báo cáo kịp thời đến Hiệu trưởng (Ban giám hiệu).

          III. Tổ chức thực hiện:

          Kế hoạch được thông qua Chi bộ, BGH và thông tin trực tiếp, công khai đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và các bậc phụ huynh. Căn cứ nội dung kế hoạch yêu cầu các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           (Đã ký)

                                                                                Nguyễn Thị Ngọc Sang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu