Tài chính công khai thứ tư, 17/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 392

Tổng số trẻ báo ăn điểm trung tâm Gia Mô: 288- Tổng số tiền: 3.744.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ Nhuệ Hổ: 104- Tổng số tiền: 1.352.000đ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: