Tài chính công khai thứ 3, 9/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 396

Tổng số trẻ báo ăn điểm trung tâm Gia Mô: 290- Tổng số tiền: 3.770.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ Nhuệ Hổ: 106- Tổng số tiền: 1.378.000đ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu