Thời khóa biểu


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
     TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
                             THỜI KHÓA BIỂU
                        Tuần: 
           
Thứ Khối nhà trẻ Mẫu giáo bé Mẫu giáo nhỡ Mẫu giáo lớn
2 Sáng Phát triển vận động  Phát triển vận động  Phát triển vận động Phát triển vận động
Chiều Chơi tập buổi chiều  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích 
3 Sáng Phát triển nhận thức  Phát triển nhận thức (tạo hình) Phát triển nhận thức (MTXQ), Phát triển thẩm mĩ (Tạo hình) Phát triển ngôn ngữ (Văn học), phát triển nhận thức (MTXQ)
Chiều Chơi tập buổi chiều  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích 
4 Sáng Phát triển thẩm mĩ (âm nhạc) Phát triển nhận thức (âm nhạc) Phát triển thẩm mĩ (tạo hình) Phát triển thẩm mĩ (tạo hình)
Chiều Chơi tập buổi chiều  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích 
5 Sáng Phát triển ngôn ngữ  Phát triển nhận thức (toán) Phát triển ngôn ngữ (âm nhạc) Phát triển nhận thức (toán)
Chiều Chơi tập buổi chiều  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích 
6 Sáng Phát triển thẩm mĩ  Phát triển ngôn ngữ (Văn học) Phát triển nhận thức (toán) Phát triển nhận thức(Chữ cái), phát triển ngôn ngữ (âm nhạc)
Chiều Chơi tập buổi chiều  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích  Chơi hoạt động theo ý thích 
           
        T/M BAN GIÁM HIỆU  
            HIỆU TRƯỞNG  
                    (Đã ký)  
           
             Nguyễn Thị Ngọc Sang