Tài chính công khai thứ 2 ngày 21/8/2017

Tổng số học sinh;269, Tổng số tiền ăn: 3.228.000 đ.
Điểm Trung tâm: 208, Số tiền ăn: 2.496.000 đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 61 Hs, Số tiền ăn: 732.000 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu