Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I NĂM 2015

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I NĂM 2015


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

       
           

THÔNG BÁO

 

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN

 

QUÝ I NĂM 2015

 
     

Đvt đồng

 

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được sử dụng trong năm

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
được duyệt

 
 

 

 

 

 

 

 

A

CỘNG

2,788,000,000

 

 

 

I

Quyết toán chi NSNN Quý III năm 2015

 

682,591,731

682,591,731

 

1

Chi Thanh Toán cá nhân

 

557,127,731

557,127,731

 

 

Mục 6001 - Tiền lương

 

232,852,269

232,852,269

 

 

Mục 6100 - Phụ cấp lương

 

113,847,148

113,847,148

 

 

Muc 6200 - Chi tiền thưởng

 

0

0

 

 

Mục 6250 - Phúc lợi tập thể

 

0

0

 

 

Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN

 

85,577,164

85,577,164

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

124,851,150

124,851,150

 

2

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

 

91,414,000

91,414,000

 

 

Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng

 

19,140,900

19,140,900

 

 

Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng

 

9,420,000

9,420,000

 

 

Mục 6600- Thông tin liên lạc

 

1,355,900

1,355,900

 

 

Mục 6650 - Hội nghị

 

0

0

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

 

 

 

 

 

Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động

 

0

0

 

 

Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn

 

5,145,000

5,145,000

 

 

Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM

 

56,352,200

56,352,200

 

3

Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ

 

25,000,000

25,000,000

 

 

Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ

 

25,000,000

25,000,000

 

 

Mục 9003

 

0

0

 

4

Chi khác

 

9,050,000

9,050,000

 

 

Mục 7750

 

9,050,000

9,050,000

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ngày 16  tháng 04 năm 2015

 

                     NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNG

 
           
           
           
           

                Phạm Thị Hương

       Nguyễn Thị Ngọc Sang