Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MÂM NON KIM SƠN

                                                                                            THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 – 2020

Thứ

Nhóm nhà trẻ

Lớp Mẫu giáo bé

Lớp Mẫu giáo nhỡ

Lớp Mẫu giáo lớn

2

Sáng

Vận động - Thao tác vai

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
 Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

3

Sáng

 Nhận biết   - Thao tác vai

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH( KPXH) - HĐNT - HĐGóc

KPKH ( KPXH)- HĐNT - HĐGóc

Chiều

 Ôn các bài học buổi sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 

 

 

4

Sáng

Văn học -  Thao tác vai

Văn học - HĐNT - HĐGóc

Văn học  - HĐNT - HĐGóc

LQ Chữ cái hoặc Văn Học

- HĐNT - HĐGóc

Chiều

 Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 

Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

5

Sáng

HĐVĐV- Thao tác vai

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

6

Sáng

Âm nhạc  - Thao tác vai

Âm nhạc(Tạo hình) - HĐNT - HĐGóc

Âm nhạc (Tạo hình)- HĐNT - HĐGóc

 Âm nhạc( Tạo hình)  - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

 

 

 

 

        

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

            ( Đã ký)

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Ngọc Sang