Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thu chi hè tháng 6-7/2017

Tài chính công khai thu chi hè tháng 6-7/2017

Tổng số học sinh tháng 6: 113,5
Tổng số học sinh tháng 7: 138,5
Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên làm hè: 18 đ/c


ĐVCQ: Phòng GD&ĐT Đông Triều  
Đơn vị: Trường mầm non Kim Sơn  
QUYẾT TOÁN THU CHI HÈ NĂM HỌC 2016 - 2017
Tháng 06/2017
 
TT Diễn giải Số tiền
Thu  Chi Tồn
                1 Thu tiền công  lớp 2 tuổi A tháng 06/2017       6,900,000    
                2 Thu tiền phụ phí  lớp 2 tuổi A tháng 06/2018          437,500    
                3 Thu tiền điện lớp 2 tuổi A tháng 06/2019          437,500    
                4 Thu tiền ăn lớp 2 tuổi A tháng 06/2020       3,406,000    
                5 Thu tiền công lớp 3 tuổi B T06       7,200,000    
                6 Thu tiền phụ phí lớp 3 tuổi B T06          450,000    
                7 Thu tiền điện lớp 3 tuổi B T06          450,000    
                8 Thu tiền ăn lớp 3 tuổi B T06       3,666,000    
                9 Thu tiền công lớp 3 tuổi C T06     11,080,000    
              10 Thu tiền phụ phí lớp 3 tuổi C T06          675,000    
              11 Thu tiền điện lớp 3 tuổi C T06          675,000    
              12 Thu tiền ăn lớp 3 tuổi C T06       5,083,000    
              13 Thu tiền công lớp 4 tuổi A T06       9,045,000    
              14 Thu tiền phụ phí lớp 4 tuổi A T06          565,000    
              15 Thu tiền điện lớp 4 tuổi A T06          565,000    
              16 Thu tiền ăn lớp 4 tuổi A T06       4,394,000    
              17 Thu tiền công lớp Nhuệ Hổ T06     11,200,000    
              18 Thu tiền phụ phí lớp Nhuệ Hổ T06          700,000    
              19 Thu tiền điện lớp Nhuệ Hổ T06          700,000    
              20 Thu tiền ăn lớp Nhuệ HổT06       5,070,000    
              21 Chi tiền công tháng 06       45,425,000  
              22 Chi tiền ga tháng 06/2017         2,807,000  
              23 Chi tiền sữa tháng 06/2017         1,830,000  
              24 Chi tiền phụ phí tháng 06/2017         2,720,000  
              25 Chi tiền điện tháng 06/2017         2,827,500  
  Cộng phát sinh tháng 06  72,699,000  55,609,500  
  Số dư cuối tháng 06      17,089,500
      Kim Sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2017
      Hiệu trưởng
       
        (Đã ký)  
           
           
      Nguyễn Thị Ngọc Sang
ĐVCQ: Phòng GD&ĐT Đông Triều        
Đơn vị: Trường mầm non Kim Sơn        
QUYẾT TOÁN THU CHI HÈ NĂM HỌC 2016 - 2017
Tháng 07/2017
 
TT Diễn giải Số tiền
Thu  Chi Tồn
  Số dư đầu tháng 07      17,089,500
                1 Thu tiền công  lớp 2 tuổi A tháng 07/2017       7,900,000    
                2 Thu tiền phụ phí  lớp 2 tuổi A tháng 07/2017          486,000    
                3 Thu tiền điện lớp 2 tuổi A tháng 07/2017          486,000    
                4 Thu tiền ăn lớp 2 tuổi A tháng 07/2017       5,668,000    
                5 Chi tiền ăn tháng 06/2017       18,126,000  
                6 Thu tiền công lớp 3 tuổi B T07       9,720,000    
                7 Thu tiền phụ phí lớp 3 tuổi B T07          600,000    
                8 Thu tiền điện lớp 3 tuổi B T07          600,000    
                9 Thu tiền ăn lớp 3 tuổi B T07       7,046,000    
              10 Thu tiền công lớp 3 tuổi C T07     12,000,000    
              11 Thu tiền phụ phí lớp 3 tuổi C T07          750,000    
              12 Thu tiền điện lớp 3 tuổi C T07          750,000    
              13 Thu tiền ăn lớp 3 tuổi C T07       8,723,000    
              14 Thu tiền công lớp 4 tuổi A T07     11,740,000    
              15 Thu tiền phụ phí lớp 4 tuổi A T07          733,000    
              16 Thu tiền điện lớp 4 tuổi A T07          732,000    
              17 Thu tiền ăn lớp 4 tuổi A T07       8,268,000    
              18 Thu tiền công lớp Nhuệ Hổ T07     14,100,000    
              19 Thu tiền phụ phí lớp Nhuệ Hổ T07          880,000    
              20 Thu tiền điện lớp Nhuệ Hổ T07          880,000    
              21 Thu tiền ăn lớp Nhuệ HổT07     10,426,000    
              22 Chi tiền công tháng 07       55,460,000  
              23 Chi tiền ga tháng 07/2017         1,943,000  
              24 Chi tiền điện tháng 07/2017         3,448,000  
              25 Chi tiền sữa tháng 07/2017         3,060,000  
              26 Chi tiền phụ phí tháng 07/2017         3,556,500  
              27 Chi tiền ăn tháng 07/2017       33,984,000  
  Cộng phát sinh tháng 07   102,488,000   119,577,500  
  Số dư cuối tháng 07                  0     -  
      Kim Sơn, ngày 31 tháng 07 năm 2017
    Hiệu trưởng
     
        (Đã Ký)  
           
           
    Nguyễn Thị Ngọc Sang