Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 7 ngày 8/7/2017

Tài chính công khai thứ 7 ngày 8/7/2017

Tống số học sinh 115, tổng số tiền ăn:1380.000đ
Điểm trung tâm: 85 Hs, Tổng số tiền ăn 1.020.000đ
Điểm Nhuệ Hổ ; 30 hs, Tổng số tiền ăn:360.000đ