Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 7, ngày 17/6/2017

Tài chính công khai thứ 7, ngày 17/6/2017

Tổng số học sinh: 45
Tổng số tiền: 540.000đ
Điểm trung tâm: 35 trẻ- tổng tiền: 420.000đ
Điểm lẻ: 10 trẻ- Tổng tiền: 120.000đ