Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 6 ngày 25/8/2017

Tài chính công khai thứ 6 ngày 25/8/2017

Tống số học sinh: 253, tống số tiền ăn : 3.036.000 đ
Điểm trung tâm: 198 Hs, Số tiền ăn: 2.376.000 đ
Điểm lẻ nhuệ Hổ: 55 Hs, số tiền ăn 660.000