Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 5 ngày 20/7/2017

Tài chính công khai thứ 5 ngày 20/7/2017

Tổng số học sinh: 127, tổng số tiền:1524.000đ
Điểm Trung tâm: 94 HS, tổng số tiền.128.000đ
Điểm Nhuệ Hổ: 33 Hs, Tổng số tiền 396.000đ