Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 5, ngày 15/6/2017

Tài chính công khai thứ 5, ngày 15/6/2017

Tổng số trẻ: 105- Tổng số tiền: 1.262.000đ
Điểm trung tâm: 82 trẻ- Tổng tiền: 984.000đ
Điểm lẻ: 23 trẻ: Tổng tiền: 276.000đ