Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 4 ngày 12/7/2017

Tài chính công khai thứ 4 ngày 12/7/2017

Tổng số Học sinh:132, tống số tiền ăn:1.584.000đ
Điểm trung tâm: 99 Hs, tống số tiền:1188.000đ
Điểm Nhuệ hổ:33Hs, tống số tiền:396.000đ