Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 4, 24/5/2017

Tài chính công khai thứ 4, 24/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 391

Tổng số trẻ báo ăn điểm trung tâm Gia Mô: 288- Tổng số tiền: 3.456.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ Nhuệ Hổ: 103- Tổng số tiền: 1.236.000đ