Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 3, ngày 3/5/2017

Tài chính công khai thứ 3, ngày 3/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 390

Tổng số trẻ báo ăn điểm trung tâm Gia Mô: 288- Tổng số tiền: 3.456.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ Nhuệ Hổ: 102- Tổng số tiền: 1.224.000đ