Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 3 ngày 11/7/2017

Tài chính công khai thứ 3 ngày 11/7/2017

Tổng số học sinh:133, tống số tiền ăn:15.96.000đ
Điểm Trung tâm:101 Hs, tổng số tiền ăn:1.212.000đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ: 32Hs, tổng số tiền:384.000đ