Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thư 2 ngày 28/8/2018

Tài chính công khai thư 2 ngày 28/8/2018

Tổng số học sinh toàn trường 272, tống số tiền ăn 3.264.000đ
Điểm trung tâm:210 Hs, số tiền ăn: 2520.000đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ: 62. Hs, Số tiền ăn 7.44.000