Xuất bản thông tin

Phân công trực Tết Dương lịch năm 2017

Phân công trực Tết Dương lịch năm 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 
   

Số: 25/TB-MNKS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Kim sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Phân công ban giám hiệu trường mầm non Kim Sơn

Trực Tết Dương lịch năm 2017

 

Để đảm bảo công tác được thường xuyên  và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường MN Kim Sơn phân công các đồng chí trong ban giám hiệu thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

(Thứ Bảy)

Nguyễn Thị Tân

Phó hiệu trưởng

0974.917.674

2

01/01/2017

(Chủ nhật)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

0969.269.558

3

02/01/2017

(Thứ Hai)

Lê Thị Hà

Phó hiệu trưởng

0902.244.388

        Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các bậc phụ huynh, đơn vị liên hệ với các đồng chí trong ban giám hiệu theo lịch công tác trên.

        Trường MN Kim Sơn xin thông báo để các bậc phụ huynh được biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TX Đông Triều(b/c);

- Các nhóm, lớp, phụ huynh học sinh…;

- Cổng TTĐT Trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang