Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-TrMN

 

V/v Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

          Đông Triều, ngày 10  tháng  01  năm 2017

                 

 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều.

Trường Mầm non Kim Sơn báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

 

 

TT

 

 

Ngày tháng

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

1

25/1/2017

(tức 28 tháng chạp)

Lê Thị Hà

Nguyễn Thị Hòa

Phó Hiệu trưởng

Y tế

0981926869

2

26/1/2017

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Tân

Trịnh Thị Huyền

Phó Hiệu trưởng

Hành chính

0974917674

3

27/1/2017

(tức 30 tháng chạp)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Phạm Thị Hương

Hiệu trưởng

Tổ trưởng VP

0969269558

4

28/1/2017

(tức mùng 01 tết)

Lê Thị Hà

Nguyễn Thị Hòa

Phó Hiệu trưởng

y tế

0981926869

5

 29/1/2017

(tức mùng 02 tết)

Nguyễn Thị Tân

Trịnh Thị Huyền

Phó Hiệu trưởng

Hành chính

0974917674

6

30/1/2017

(tức mùng 03 tết)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Phạm Thị Hương

Hiệu trưởng

Tổ trưởng VP

0969269558

7

31/1/2017

(tức mùng 04 tết)

Nguyễn Thị Tân

Trịnh Thị Huyền

Phó Hiệu trưởng

Hành chính

0974917674

8

1/2/2017

(tức mùng 05 tết)

Lê Thị Hà

Nguyễn Thị Hòa

Phó Hiệu trưởng

Y tế

0981926869

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị Giáo viên và các bậc phụ huynh, các đơn vị liên hệ trực tiếp với cán bộ, Giáo viên, Công đoàn trường theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Kim Sơn trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT Đông Triều và thông báo để các đơn vị  được biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang